Privacybeleid

Voor Mooi Wonen, gevestigd aan Oosteinde 35 3843 DR Harderwijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor Mooi Wonen hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Voor Mooi Wonen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring;  
 • Verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;  
 • Op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Voor Mooi Wonen zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens hieronder genoemd.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Voor Mooi Wonen verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Voor Mooi Wonen verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van een betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolders
 • Telefonisch of via email contact op te nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Informatie te verstrekken over wijzigingen van onze diensten en producten 
 • Om goederen en diensten af te leveren  

Geautomatiseerde besluitvorming

Voor Mooi Wonen neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om bewerkingen die worden uitgevoerd door computerprogramma's of -systemen. Voor Mooi Wonen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Facturatie d.m.v. KING software
 • Inhoudelijk webinzicht d.m.v. Google Analytics

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Voor Mooi Wonen bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees

Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Voor Mooi Wonen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:  

 • Het inschrijfformulier Nieuwsbrief;  

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Voor Mooi Wonen de volgende persoonsgegevens vragen:  

 • Voornaam;  
 • Tussenvoegsel;  
 • Achternaam;  
 • E-mailadres.  

Persoonsgegevens worden door Voor Mooi Wonen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:  

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is. 

Verwerking van persoonsgegevens van klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Voor Mooi Wonen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:  

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Voor Mooi Wonen de volgende persoonsgegevens vragen:  

 • Voornaam;  
 • Tussenvoegsel;  
 • Achternaam;  
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres.  
 • Geslacht  

Persoonsgegevens worden door Voor Mooi Wonen opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:  

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financi